ฮิวเทค

พืชไร่ (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
ทำให้ดินร่วยซุย พืชดูดซับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น

ข้าว (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
หลังการเก็บเกี่ยว ช่วยย่อยซังข้าวที่อยู่ในนา

พืชผัก (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
ทำให้ดินร่วนซุย พืชดูดซับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น

ไม้ผล (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
ทำให้ดินร่วนซุย พืชดูดซับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น

 

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top